Emergency Procedures Adult Patients (EPAP)

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 50,00

Deze e-learning bestaat uit meerdere kennisdelen:

Deel 1 – Klinisch redeneren / Kritisch denken
Deel 2 – Kwaliteitsaspecten
Deel 3 – ABCDE-benadering en Advanced Life Support
Deel 4 – ABCDE-benadering bij speciale patiëntencategorieën

 • Per deel komen hoofdstukken aan bod met eventueel daarin een of meerdere lessen.
 • In sommige hoofdstukken worden 1 of meerdere oefenvragen gesteld.
 • Het is mogelijk om de e-learning in meerdere stappen (dus met onderbrekingen) te doorlopen. De totale studiebelasting (inclusief cursusboek, te downloaden in de e-learning) bedraagt ongeveer 8 uren.
 • Elk onderdeel in de e-learning kan door de deelnemer worden gemarkeerd als afgerond, zodat zichtbaar is welk(e) onderde(e)l(en) nog open staat c.q. staan.

Basiskennis is een eerste vereiste om kwalitatieve zorg te kunnen bieden aan een patiënt.

De methodische benadering bij de opvang van een patiënt met gezondheidsproblemen van wisselende urgentie en complexiteit vormt, naast klinisch redeneren, de rode draad.

Doelstellingen:

 • Verwerven van specifieke kennis over de gestructureerde opvang (volgens de ABCDE-methode) van een vitaal bedreigde patiënt.
 • Herkennen en beschrijven van karakteristieken (somatische en psychologische tekenen en symptomen) bij een vitaal bedreigde volwassene
 • Beschrijven van het uit te voeren primaire en secundaire assessment bij volwassenen met ziekte of letsel
 • Het kunnen beredeneren van passende acties/interventies, gebaseerd op de conclusies van het primaire en secundaire assessment
 • Het kunnen beredeneren van korte termijn prognoses naar aanleiding van uitgevoerde acties/interventies
 • Gestructureerd evalueren van de effecten van het handelen (re-assessment)
 • Door middel van een kennistoets aantonen dat voldoende kennis van het onderwerp aanwezig is.

Aanvullend:

 • Het complete cursusboek (pdf) is apart te downloaden.
 • De cursus is gebaseerd op valide bronnen en praktijkervaring van professionals, en onderwijskundige kennis en ervaring van docenten en trainers.
 • De eindtoets bestaat deels uit kennisvragen en deels uit redeneervragen. Indien een certificaat met accreditatiepunten gewenst is, dient de toets met een voldoende te worden afgerond.
 • De e-learning blijft een jaar beschikbaar.

Accreditatie:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 8 punten
 • Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV), 8 punten

Wij wensen je succes en veel leerplezier!

Team EDU-line


Niets uit deze e-learning mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Leerstof
Deel 1 - Klinisch redeneren / Kritisch denken
Deel 2 - Kwaliteitsaspecten
Deel 3 - ABCDE-benadering en Advanced Life Support
Deel 4 - ABCDE-benadering bij speciale patiëntencategorieën