Cursus Klinisch redeneren / Kritisch denken (KRKD)

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 30,00

Deze e-learning bestaat uit vijf delen en een eindtoets:

Deel 1 – Klinisch redeneren/Kritisch denken
Deel 2 – Methodische benadering van een patiënt
Deel 3 – Het ABCDE-onderzoek
Deel 4 – Het vervolgonderzoek
Deel 5 – Samenwerking
Eindtoets – 25 vragen

  • Elk deel bestaat uit een of meerdere hoofdstukken.
  • Aansluitend aan een hoofdstuk worden een oefenvraag gesteld, waarmee je kunt controleren of je de gelezen lesstof beheerst.
  • Het is mogelijk om de e-learning met onderbrekingen te doorlopen. De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 6 uren. Elk onderdeel dat doorlopen is, kan worden gemarkeerd als afgerond, zodat altijd zichtbaar is welke onderdelen ‘nog openstaan’.
  • Naast klinisch redeneren vormt de methodische benadering bij de zorg voor patiënten met gezondheidsproblemen van wisselende complexiteit en urgentie de rode draad in deze cursus.

Doelstellingen:

  • Deze e-learning wordt gebruikt als voorbereiding op de praktijkdag waarin aandacht is voor toepassing van kennis, door middel van workshops, casusbespreking en scenariotraining.
  • Kennis verwerven van het proces van klinisch redeneren en kritisch denken.
  • Kennis van de methodische benadering volgens de ABCDE-methode.

Aanvullend:

  • Aan hoofdstukken is verdiepingsinformatie (pdf of video) toegevoegd (knop ‘achtergrondinformatie’).
  • De cursus is gebaseerd op valide bronnen en praktijkervaring van professionals, docenten en trainers.
  • De toets aan het eind van de e-learning bestaat uit kennisvragen en redeneervragen.

Wij wensen je veel succes!

Team EDU-line


Niets uit deze e-learning mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.