Basiscursus Vitaal Bedreigde Patiënt (VBP)

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 30,00

Deze e-learning bestaat uit drie delen en een eindtoets:

Deel 1 – Fysieke, functionele en psychosociale kenmerken
Deel 2 – Zorg voor de vitaal bedreigde patiënt
Deel 3 – Verstikking/Verslikking & Reanimatie
Eindtoets – 25 vragen

  • Per deel (1 t/m 3) komen hoofdstukken aan bod met daarin lessen.
  • Aan het eind van sommige lessen worden een of meerdere oefenvragen gesteld, waarmee je kunt controleren of je de gelezen lesstof beheerst.
  • Het is mogelijk om de e-learning met onderbrekingen te doorlopen. De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 6 uren. Elk onderdeel dat doorlopen is, kan worden gemarkeerd als afgerond, zodat altijd zichtbaar is welke onderdelen ‘nog open staan’.

De methodische benadering bij de zorg voor patiënten met gezondheidsproblemen van wisselende complexiteit en urgentie vormt, naast klinisch redeneren, de rode draad in deze cursus.

Doelstellingen:

Verwerven van relevante kennis die nodig is om kwaliteitszorg te kunnen bieden aan patiënten met ziekte of letsel, waaronder:

  • Kennis van de biopsychosociale ontwikkeling van kinderleeftijd tot volwassen leeftijd
  • Inzicht in de impact van opname en verblijf op een patiënt, zijn/haar ouders/vertegenwoordigers en naasten
  • Inzicht in de huidige kwaliteit van zorg voor de zieke of gewonde patiënt en de mogelijkheden om deze kwaliteit te verbeteren
  • Kennis van methoden waarmee gestructureerde zorg kan worden verleend aan patiënten in acute en niet-acute situaties
  • Kennis van relevante acute pathologie en trauma

Aanvullend:

  • De cursus is gebaseerd op valide bronnen en praktijkervaring van professionals, docenten en trainers.
  • De toets aan het eind van de e-learning bestaat uit kennisvragen en redeneervragen.

Wij wensen je veel succes!

Team EDU-line


Niets uit deze e-learning mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Programma informatie
Deel 1: Fysieke, functionele en psychosociale kenmerken
Deel 2 – Zorg voor de vitaal bedreigde patiënt
Deel 3 – Verstikking/Verslikking & Reanimatie