Basiscursus Palliatieve zorg

Welkom bij de e-learning palliatieve zorg welke onderdeel is van de basiscursus palliatieve zorg. Deze basiscursus vormt voor verzorgenden, verpleegkundigen en andere geïnteresseerde zorgprofessionals een eerste kennismaking met de belangrijkste onderwerpen binnen de palliatieve zorg.

Deze e-learning bestaat uit vijf delen en een eindtoets:

Deel 1: Palliatieve zorg, kernwaarden en principes

 • Inleiding
 • Les 1: Wat is palliatieve zorg
 • Les 2: Kernwaarden en principes

Deel 2: Signalering in de palliatieve fase, gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning

 • Inleiding
 • Les 1: Signaleren, markeren en besluitvorming in de palliatieve fase
 • Les 2: Proactieve zorgplanning (ACP)

Deel 3: Een multidimensionale benadering

 • Inleiding
 • Les 1: De hele mens
 • Les 2: de vier dimensies
 • Les 3: Meetinstrumenten

Deel 4: Sterven, verlies en rouw

 • Inleiding
 • Les 1: Stervensfase
 • Les 2: Palliatieve sedatie
 • Les 3: Meetinstrumenten

Deel 5: Ethische en juridische aspecten

Eindtoets

Doelstellingen:

 • De deelnemer kan de kernwaarden en principes van palliatieve zorg uitleggen en op basis hiervan een gesprek met patiënt en/of naasten voeren
 • De deelnemer kan uitleg geven over termen als gezamenlijke besluitvorming, markeren, proactief zorgplannen en geeft aan welke rol hij/zij binnen het interprofessionele team kan nemen
 • De deelnemer kan het belang voor het welbevinden op zowel de fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensie van het individu uitleggen en bespreekt welke professionals in het palliatieve netwerk betrokken kunnen worden
 • De deelnemer benoemt de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg benoemen, kan meetinstrumenten en passende interventies inzetten.
 • De deelnemer benoemt ethische dilemma’s en geeft aan op welke wijze deze bespreekbaar gemaakt kunnen worden
 • De deelnemer legt uit op welke manier aandacht voor begeleiding van naasten vormgegeven kan worden, zowel tijdens de palliatieve fase als ook de nazorgfase.

Aanvullend:

 • De e-learning kan in delen worden gevolgd. Tip: markeer elke les en/of hoofdstuk die je hebt doorlopen als afgerond (knop bovenin en onderin), daarmee creëer je een duidelijk overzicht van de nog te doorlopen onderdelen.
 • In de hoofdstukken en/of lessen kun je onder het tabblad ‘achtergrondinformatie’ meer pdf’s en video’s vinden ter ondersteuning.
 • De cursus is gebaseerd op valide bronnen en praktijkervaring van professionals, docenten en trainers.
 • De eindtoets bestaat uit kennisvragen en redeneervragen en dient met ‘voldoende’ afgesloten te worden (75% score) om toegang te krijgen tot de (klassikale) cursusdag. De eindtoets dient in een keer te worden afgerond, dus reserveer voldoende tijd hiervoor. Je mag deze maximaal drie keer herkansen.

“You matter because you are you, and you matter to the end of your life”
(Cicely Saunders)

Wij wensen je succes, maar vooral ook veel plezier!
Team EDU-line


Niets uit deze e-learning mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.