Basiscursus Palliatieve Zorg (BPZ)

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 40,00

Deze e-learning bestaat uit vijf delen en een eindtoets:

Deel 1 – Palliatieve zorg, kernwaarden en principes
Deel 2 – Signalering, gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning
Deel 3 – Een multidimensionale benadering
Deel 4 – Sterven, verlies en rouw
Deel 5 – Ethische en juridische aspecten
Eindtoets

 • Per deel (1 t/m 5) komen hoofdstukken aan bod met daarin lessen.
 • Het is mogelijk om de e-learning met onderbrekingen te doorlopen. De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 3 á 4 uren. Elk onderdeel dat doorlopen is, kan worden gemarkeerd als afgerond, zodat altijd zichtbaar is welke onderdelen ‘nog open staan’.
 • De eindtoets bestaat uit 20 vragen uit database ‘at random’.
 • Bij een positieve score van 75% of meer ontvang je een certificaat.
 • Deze e-learning is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V.
 • Toegang tot de e-learning is 365 dagen geldig vanaf de activering.

Basiskennis is een eerste vereiste om te kunnen begrijpen waarom het verlenen van palliatieve zorg andere (extra) eisen stelt aan de zorgverlener.

Doelgroepen:

 • Verzorgenden (IG);
 • Verpleegkundigen (mbo en hbo);
 • Doktersassistenten;
 • Praktijkondersteuners;
 • Co-assistenten;
 • Arts-assistenten;
 • Artsen.

Doelstellingen:

 • De deelnemer kan de kernwaarden en principes van palliatieve zorg uitleggen en op basis hiervan een gesprek met patiënt en/of naasten voeren.
 • De deelnemer kan uitleg geven over termen als gezamenlijke besluitvorming, markeren, proactief zorgplannen en geeft aan welke rol hij/zij binnen het interprofessionele team kan nemen.
 • De deelnemer kan het belang voor het welbevinden op zowel de fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensie van het individu uitleggen en bespreekt welke professionals in het palliatieve netwerk betrokken kunnen worden.
 • De deelnemer benoemt de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg benoemen, kan meetinstrumenten en passende interventies inzetten.
 • De deelnemer benoemt ethische dilemma’s en geeft aan op welke wijze deze bespreekbaar gemaakt kunnen worden.
 • De deelnemer legt uit op welke manier aandacht voor begeleiding van naasten vormgegeven kan worden, zowel tijdens de palliatieve fase als ook de nazorgfase.

Aanvullend:

 • Aan enkele hoofdstukken of lessen is verdiepingsinformatie (pdf of video) toegevoegd (knop ‘achtergrondinformatie’).
 • De cursus is gebaseerd op valide bronnen en praktijkervaring van professionals, docenten en trainers.
 • De toets aan het eind van de e-learning bestaat uit kennisvragen en redeneervragen.

“You matter because you are you, and you matter to the end of your life” (Cicely Saunders)

Wij wensen je veel succes!

Team EDU-line


Niets uit deze e-learning mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Deel 1: Palliatieve zorg, kernwaarden en principes
Deel 2: Signalering in de palliatieve fase, gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning
Deel 3: Een multidimensionale benadering
Deel 4: Sterven, verlies en rouw
Deel 5: Ethische en juridische aspecten
Lessen
0% voltooid 0/2 stappen