Pediatric Emergency Procedures (PEP) voor Acute zorg verpleegkundigen

Deze e-learning bestaat uit vier delen en een eindtoets:

Deel 1 – Ontwikkeling van het kind
Deel 2 – Opvang van het vitaal bedreigde kind
Deel 3 – (Acute) Pathologie bij kinderen
Deel 4 – Trauma bij kinderen
Eindtoets – 40 vragen

 • Per deel (1 t/m 4) komen hoofdstukken aan bod met daarin meerdere lessen.
 • Aansluitend aan een hoofdstuk worden oefenvragen gesteld waarmee je kunt controleren of je de gelezen lesstof beheerst.
 • Het is mogelijk om de e-learning in meerdere stappen (dus met onderbrekingen) te doorlopen. De totale studiebelasting is gemiddeld 7 uur. Je kunt elk onderdeel in de e-learning markeren als afgerond, zodat zichtbaar is welk(e) onderde(e)l(en) nog open staat c.q. staan.

Basiskennis is een eerste vereiste om te kunnen begrijpen waarom de zorg voor het kind andere (extra) eisen stelt aan de zorgverlener dan bij een volwassen patiënt.

De methodische benadering bij de opvang van een kind met gezondheidsproblemen van wisselende complexiteit vormt, naast klinisch redeneren, de rode draad.

Doelstellingen:

Verwerven van relevante kennis die nodig is om kwaliteitszorg te kunnen bieden aan kinderen met ziekte of letsel, waaronder:

 • Kennis van de biopsychosociale ontwikkeling van het kind
 • Inzicht in de impact van een ziekenhuisopname op het kind, ouders/vertegenwoordigers en gezin
 • Inzicht in de huidige kwaliteit van zorg voor het zieke of gewonde kind en de mogelijkheden om deze kwaliteit te verbeteren
 • Kennis van methoden waarmee gestructureerde zorg kan worden verleend aan kinderen in acute en niet-acute situaties
 • Kennis van specifieke pathologie bij kinderen
 • Kennis van trauma bij kinderen

Aanvullend:

 • In de hoofdstukken en/of lessen kun je onder het tabblad ‘achtergrondinformatie’ meerdere pdf’s en videos vinden ter ondersteuning.
 • De cursus is gebaseerd op valide bronnen en praktijkervaring van professionals, docenten en trainers.
 • De eindtoets bestaat uit kennisvragen en redeneervragen en moet met een voldoende (75% score) worden afgesloten om toegang te krijgen tot de (klassikale) cursusdag. De toets dient binnen 60 minuten te worden afgerond. Je hebt twee herkansingsmogelijkheden.
 • Download hier de Afkortingen- en begrippenlijst en de Bibliografie.

Wij wensen je veel succes!

Team EDU-line


Niets uit deze e-learning mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Cursus Inhoud

Uitklappen
DEEL 1 - ONTWIKKELING VAN HET KIND
DEEL 2 - OPVANG VAN HET VITAAL BEDREIGDE KIND
Lessen
0% voltooid 0/1 stappen
DEEL 3 – (ACUTE) PATHOLOGIE BIJ KINDEREN
DEEL 4 - TRAUMA BIJ KINDEREN